fbpx

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

bezpodielove spoluvlatnictvo manzelov
Ako realitný maklér a konzultant pravidelne riešim s právnikom zápis do katastra kde sú vlastníkmi manželia. Ak nehnuteľnosť kupujú klienti ako manželia s platným bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, túto nehnuteľnosť budú vlastniť bez určenia podielu.
Z času na čas dostanem otázku k nadobúdanej nehnuteľnosti, napríklad:
Čo ak si manžel kúpi byt, tajne, bez vedomia manželky?
V tomto prípade… aj tento byt patrí do BSM a nezáleží na tom, že je na katastri nehnuteľností ako vlastník zapísaný len manžel! Ak by manžel túto nehnuteľnosť predal a manželka sa o tom dozvie, môže kúpnu zmluvu napadnúť a kupujúci sa dostanú do nezávideniahodnej situácie… najmä ak už do kúpenej nehnuteľnosti investovali svoje peniaze.
Čo ak chcú manželia zrušiť BSM?
Dá sa to, ak sú na to dôvody. Najčastejšie požiadajú manželia o zrušenie BSM súdnym rozhodnutím. Je to súdna dohoda z dôvodu, že jeden z manželov podniká a ručí celým svojím majetkom. Vybavovanie trvá niekoľko mesiacov.
Čo ak chce jeden z manželov kúpiť nehnuteľnosť a vlastniť ju sám?
Ak sa na tom dohodnú obaja manželia, stačí ak toto tzv. zúženie BSM urobia u notára Notárskou zápisnicou a nadobúdaná nehnuteľnosť bude patriť do výlučného vlastníctva len jedného z manželov.
Kedy nemusíme BSM zrušiť ani zúžiť a nehnuteľnosť nadobúdame do výlučného vlastníctva?
Výnimku tvorí nehnuteľnosť dedená, alebo reštituovaná, alebo darovaná výlučne jednému z manželov. Z hnuteľných vecí, do BSM nepatria veci ktoré slúžia len osobnej potrebe, alebo výkonu povolania len jedného z manželov, alebo podliehajú autorským právam.
Na záver… aký zmysel má v dnešnej dobe inštitút BSM?
Rovnako ako pri manželstve… Napriek všeobecnému porušovaniu zmlúv vo svete, napriek vysokej rozvodovosti, stále sa uzatvárajú nové zmluvy a aj nové manželstvá. Manželstvo je zmluva dvoch ľudí o tom, že prestávajú žiť sólo a chcú dvaja tvoriť jeden celok. Inštitút BSM je v tomto prípade len pomôckou.